Πόση άδεια δικαιούμαι από τη δουλειά μου κάθε χρόνο;

0

Υπάρχουν μια σειρά από δεδομένα που καθορίζουν τον αριθμό των ημερών που δικαιούμαστε από την εργασία μας κάθε χρόνο. Μεταξύ άλλων, σημαντικό ρόλο παίζει το χρονικό διάστημα που εργαζόμαστε στη συγκεκριμένη επιχείρηση ή φορέα αλλά και το χρονικό διάστημα που εργαζόμαστε γενικότερα (και εκτός του εργοδότη που μας απασχολεί την τρέχουσα περίοδο δηλαδή).

Έτσι, όπως αναφέρει μεταξύ άλλων το ΚΕΠΕΑ (Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων & Ανέργων της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος), ο εργοδότης, καταρχήν, υποχρεούται να χορηγήσει την άδεια οπωσδήποτε πριν τη λήξη του ημερολογιακού έτους, έστω και αν δεν του την ζήτησε ο μισθωτός. Επίσης η άδεια μπορεί να δοθεί τμηματικά με τις παρακάτω διαβαθμίσεις:

  • Η άδεια για μεν το πρώτο ημερολογιακό έτος χορηγείται σε τμήματα. Ο εργοδότης υποχρεούται μέχρι τη λήξη του πρώτου ημερολογιακού έτους, εντός του οποίου προσελήφθηκε ο μισθωτός, να χορηγήσει  σε αυτόν την αναλογία της κανονικής του άδειας.
  • Κατά το δεύτερο ημερολογιακό έτος ο μισθωτός δικαιούται να λάβει τμηματικά την άδειά του με αποδοχές, που αναλογεί στο χρόνο απασχόλησής του στο έτος αυτό. Η αναλογία υπολογίζεται και πάλι με βάση της 20 ημέρες για τους εργαζόμενους με  πενθήμερο ή τις 24 ημέρες για τους εργαζόμενους με  εξαήμερο . 
    Στη διάρκεια του έτους αυτού και στο σημείο που συμπληρώνει 12 μήνες εργασία , η άδεια αυξάνεται κατά μία (1) εργάσιμη ημέρα. Ο εργοδότης υποχρεούται μέχρι τη λήξη του δεύτερου ημερολογιακού έτους, να του χορηγήσει αναλογικώς ή ολόκληρη την άδεια που φθάνει μέχρι τις 21 εργάσιμες ημέρες για τους εργαζόμενους με πενθήμερο και τις 25  εργάσιμες ημέρες για τους εργαζόμενους με εξαήμερο.
  • Κατά το τρίτο ημερολογιακό έτος, καθώς και τα επόμενα ο μισθωτός δικαιούται να λάβει ολόκληρη την άδεια του σε κάθε χρονικό σημείο του έτους αυτού. Η άδεια αυτή θα φθάσει τις 22 εργάσιμες ημέρες για τους εργαζόμενους με πενθήμερο  ή τις 26 εργάσιμες  ημέρες για τους εργαζόμενους με εξαήμερο, εάν έχουν συμπληρωθεί 2 έτη απασχόλησης μέσα στο τρίτο ημερολογιακό έτος.
  • Οι μισθωτοί με προϋπηρεσία τουλάχιστον 10 έτη στον ίδιο εργοδότη ή 12 έτη σε οποιοδήποτε εργοδότη δικαιούνται 25 εργάσιμες ημέρες άδειας, για όσους είναι με πενθήμερο, ή 30 εργάσιμες ημέρες άδειας, για όσους είναι με εξαήμερο  με αποδοχές (ΕΓΣΣΕ 2000-2001, άρθρο 6).
  • Επίσης οι μισθωτοί, από 1-1-2008, μετά τη συμπλήρωση 25ετούς υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας δικαιούνται μία (1) εργάσιμη ημέρα παραπάνω, δηλ. 26 ημέρες  για τους εργαζόμενους με πενθήμερο και 31 ημέρες για τους εργαζόμενους με εξαήμερο (ΕΓΣΣΕ 2008-2009, άρθρο 3). 

Πως μπορούμε να δούμε online πόσες ημέρες αδείας δικαιούμαστε:

Μπορούμε να δούμε γρήγορα & εύκολα πόσες ημέρες δικαιούμαστε για τη φετινή χρονιά μπαίνοντας στην Ειδική Εφορμογή που έχει αναπτύξει το ΚΕΠΕΑ. Εκεί συμπληρώνουμε απλά κάποια συγκεκριμένα πεδία που αφορούν, μεταξύ άλλων, το πόσα χρόνια εργαζόμαστε συνολικά, από πότε εργαζόμαστε στο συγκεκριμένο εργοδότη και κάποια ακόμη κι έχουμε άμεσα στη διάθεσή μας τον αριθμό των ημερών αδείας που δικαιούμαστε για φέτος.

Κοινοποίηση