Επίδομα € 200 για μακροχρόνια άνεργους: ποιοι το δικαιούνται

0

Με την ανεργία στη χώρα μας να έχει φτάσει σε δυσθεώρητα ύψη, το νέο επίδομα για μακροχρόνια ανέργους που θεσπίστηκε, είναι μία ακόμη προσπάθεια να στηριχθούν κατά το δυνατόν οι άνθρωποι που έχουν μείνει χωρίς δουλειά για πάρα πολύ καιρό.

Έτσι, από την 1η Ιανουαρίου του 2014, οι μακροχρόνια άνεργοι θα μπορούν να μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για να λαμβάνουν το Ειδικό Επίδομα Στήριξης 200 Ευρώ από τον Ο.Α.Ε.Δ. το οποίο και  θα τους δίνεται για χρονικό διάστημα ενός έτους μετά τη λήξη του δικαιώματος της τακτικής επιδότησης ανεργίας από τον Οργανισμό.

Ας δούμε όλες τις βασικές λεπτομέρειες του συγκεκριμένου επιδόματος (δικαιούχοι, δικαιολογητικά που απαιτούνται κλ.π.) σύμφωνα με την εγκύκλιο που εξέδωσε ο Ο.Α.Ε.Δ. σε εφαρμογή του ν. 4093/12 και της απόφασης του Υπουργού Εργασίας:

 

Το ύψος του Επιδόματος:

Το ύψος του επιδόματος  δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των 200 ευρώ ανά μήνα και θα καταβάλλεται για όσο χρονικό διάστημα οι δικαιούχοι παραμένουν άνεργοι. Το διάστημα αυτό δεν μπορεί να υπερβεί τους τους 12 μήνες.

 

Ποιοί είναι δικαιούχοι του Επιδόματος:

i. Δικαιούχοι του επιδόματος είναι οι μακροχρόνια άνεργοι, ηλικίας από 20 μέχρι και 66 ετών, των οποίων το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν ξεπερνά το ποσό των € 10.000. 

Μακροχρόνια άνεργοι, θεωρούνται όσοι έχουν συμπληρώσει κατά την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης, χρόνο ανεργίας αδιαλείπτως επί 12μηνο, παραμένουν εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ και έχουν εξαντλήσει το δικαίωμα τακτικής 12μηνης επιδότησης λόγω ανεργίας.

Ετήσιο οικογενειακό εισόδημα θεωρείται, το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό, απαλλασσόμενο, ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα από κάθε πηγή -με εξαίρεση τις αποζημιώσεις απόλυσης- του προηγούμενου από την άσκηση του δικαιώματος οικονομικού έτους του ανέργου, της συζύγου του και των ανηλίκων τέκνων του. Για ενήλικους άγαμους δικαιούχους, ως οικογενειακό εισόδημα νοείται το ατομικό. Επίσης, το εισοδηματικό όριο των 10.000 ευρώ προσαυξάνεται κατά € 586,08, για κάθε ανήλικο τέκνο της οικογένειας, δηλαδή για κάθε τέκνο που δεν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του. Τέλος πρέπει να σημειωθεί ότι το επίδομα ανεργίας, ασθενείας και μητρότητας δε λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος

ii. Δικαιούχοι του επιδόματος μπορεί να είναι και περισσότερα από ένα μέλη της ίδιας οικογένειας, εφόσον πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις.

 

Πότε και που κατατίθεται η αίτηση για τη χορήγηση του επιδόματος:

Η αίτηση για τη χορήγηση του επιδόματος μπορεί να γίνει μέσα σε 2 μήνες, από τη λήξη της 12μηνης τακτικής επιδότησης λόγω ανεργίας.

Αρμόδια Υπηρεσία για την υποβολή της αίτησης για την επιδότηση μακροχρονίως ανέργων, την ανάκληση, την διακοπή ή αναστολή της επιδότησης, τη συνέχιση της επιδότησης καθώς και για την έκδοση κάθε σχετικής με την επιδότηση βεβαίωσης, είναι ο Προϊστάμενος του αρμόδιου ΚΠΑ2 Ο.Α.Ε.Δ., του τόπου κατοικίας του ανέργου ή της τελευταίας επιδότησης αυτού.

 

Δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση:

i. Επικυρωμένο αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος του προηγούμενου της αίτησης οικονομικού έτους, από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή Κ.Ε.Π, ή απλή φωτοτυπία του ως άνω εκκαθαριστικού σημειώματος, που συνοδεύεται από την υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1589/1986, στην οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει την ακρίβεια των δηλούμενων σε αυτό στοιχείων ή εκτύπωση του προαναφερθέντος εκκαθαριστικού σημειώματος που χορηγείται μέσω του συστήματος Taxisnet, χωρίς περαιτέρω διατυπώσεις ή διαδικασία επικύρωσής του.

Oι δικαιούχοι, ΔΕΝ θα προσκομίζουν νέο εκκαθαριστικό σημείωμα, στην περίπτωση που η επιδότηση συνεχίζεται και στο επόμενο ημερολογιακό έτος, αλλά θα ισχύει το εκκαθαριστικό σημείωμα που προσκόμισαν κατά την υποβολή της αίτησης για την ένταξή τους στην επιδότηση.

Εάν ο δικαιούχος εμφανίζει ποσά από αποζημίωση λόγω απόλυσης, θα προσκομίζει το αντίστοιχο παραστατικό ή το αντίγραφο του Ε1 που υπέβαλε στην εφορία.

ii. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για όσους έχουν ανήλικα παιδιά.

iii. Παραστατικό ταυτοπροσωπίας όπως Δελτίο Ταυτότητας, Διαβατήριο κ.ο.κ.

iv. Επίσημο έγγραφο από το οποίο θα προκύπτει ο ΑΜΚΑ.

 

Πότε διακόπτεται η καταβολή του επιδόματος μακροχρονίως ανέργου:

Η καταβολή του επιδόματος μακροχρονίως ανέργου διακόπτεται στην περίπτωση κατά την οποία ο άνεργος:

– Αναλάβει μισθωτή ή μη δραστηριότητα.

– Δεν αποδεχθεί προτεινόμενη από τον ΟΑΕΔ θέση εργασίας συναφή με τα τυπικά προσόντα και τις δεξιότητές του.

– Χάσει την ιδιότητα του ανέργου για οποιονδήποτε λόγο.

– Δεν εμφανισθεί στην αρμόδια υπηρεσία του ΟΑΕΔ κατά τον τρίτο μήνα ελέγχου επί δύο συνεχόμενα τρίμηνα.

– Συμπληρώσει το 67ο  έτος της ηλικίας του.

 

Κοινοποίηση