Ποια είναι τα κριτήρια για τη χορήγηση του επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης

0
Επειδή και για φέτος φαίνεται ότι η περίπτωση μείωσης του ειδικού φόρου για το πετρέλαιο θέρμανσης θα παραμείνει ένα "όνειρο απατηλό", η κυβέρνηση αποφάσισε, σε μία προσπάθεια να βελτιώσει την κατάσταση, να προχωρήσει σε μία κάποια διεύρυνση των κριτηρίων για τη χορήγηση του σχετικού επιδόματος.
 

Έτσι, τα νέα κριτήρια που ισχύουν για τη χορήγηση του επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης, έχουν, αναλυτικά, ως εξής:

 

1. Εισοδηματικά κριτήρια:
– άγαμοι υπόχρεοι έως 30.000 ευρώ (από 25.000 ευρώ πριν),
– έγγαμοι υπόχρεοι έως 40.000 ευρώ (από 35.000 ευρώ πριν), με προσαύξηση 3.000 ευρώ για κάθε τέκνο,
– μονογονεϊκή οικογένεια έως 43.000 ευρώ, όταν υπάρχει ένα τέκνο και με προσαύξηση 3.000 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο.
2. Περιουσιακά κριτήρια:
– άγαμοι υπόχρεοι έως 200.000 ευρώ ακίνητης περιουσίας (από 150.000 ευρώ πριν),
– έγγαμοι υπόχρεοι έως 300.000 ευρώ ακίνητης περιουσίας (από 200.000 ευρώ πριν),
– το κριτήριο της κατοχής αυτοκινήτων, διευρύνεται ώστε να δικαιούνται το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης όσοι κατέχουν αυτοκίνητο μέχρι 3.000cc, έναντι των 2.000cc που ίσχυε.
3. Ποσό επιδότησης
Το ποσό επιδότησης ανά λίτρο πετρελαίου θέρμανσης αυξάνεται στα 0,35 €/λίτρο, από 0,28 €/λίτρο που ίσχυε μέχρι σήμερα.
 
 
 Τ ρ ό π ο ς  χ ο ρ ή γ η σ η ς  τ ο υ  ε π ι δ ό μ α το ς  θ έ ρ μ α ν σ η ς :
 
Δίνεται προκαταβολή ύψους 25% επί του συνολικού ποσού που αντιστοιχεί στα λίτρα που δικαιούνται, εφόσον υποβληθούν οι αιτήσεις στην ηλεκτρονική εφαρμογή της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων. Η πληρωμή του υπολοίπου ποσού θα διενεργείται τμηματικά με την υποβολή των δικαιολογητικών από τους ενδιαφερομένους.
Πιο συγκεκριμένα, οι δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση στην ειδική ηλεκτρονική σελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων προκειμένου να τους πιστωθεί στον λογαριασμό το ποσό της προκαταβολής. Οι αιτούντες θα πρέπει να αναγράψουν το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση, τον ΑΦΜ και τον αριθμό του τραπεζικού λογαριασμού τους.
Από τη στιγμή της ηλεκτρονικής υποβολής της κάθε αίτησης με τα απαιτούμενα στοιχεία, η ΓΓΠΣ θα ελέγχει εάν ο αιτών πληροί τα προβλεπόμενα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια και θα δίνει εντολή για την καταβολή του σχετικού ποσού.
 
Η προκαταβολή όπως και οι υπόλοιπες δόσεις (ανάλογα με την κατανάλωση του πετρελαίου) θα καταβάλλονται στον δικαιούχο το αργότερο σε 10 μέρες από την αίτηση.
 
 
Τ ι  ι σ χ ύ ε ι  γ ι α  τ ο υ ς  ε ν ο ι κ ι α σ τ έ ς :
 
Την παραπάνω διαδικασία θα πρέπει να ακολουθήσουν και όσοι ενοικιάζουν ακίνητα και δικαιούνται προκαταβολή.
Συγκεκριμένα, θα υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση στη Γενική Γραμματεία συμπληρώνοντας επιπλέον τρία ακόμη στοιχεία:
 
-τον ΑΦΜ του διαχειριστή της πολυκατοικίας ή της εταιρείας που παρέχει υπηρεσίες διαχειριστή,
-τον αριθμό παροχής της ΔΕΗ για το κοινόχρηστο ρεύμα της πολυκατοικίας και,
-τα χιλιοστά που αντιστοιχούν στο διαμέρισμά του.
 
Τα στοιχεία που αφορούν στον ΑΦΜ του διαχειριστή και στον αριθμό παροχής του κοινόχρηστου ρεύματος θα πρέπει να αναγράφονται και στην απόδειξη λιανικής πώλησης που θα εκδίδει ο προμηθευτής του πετρελαίου (αφορά στις δόσεις).

 

Κοινοποίηση

ΠΡΟΣΘΕΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ