Για ποιά έγγραφα δεν απαιτείται πλέον επικύρωση

0

Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα στις καθημερινές μας συναλλαγές με το Δημόσιο είναι αναμφίβολα η περίφημη γραφειοκρατία. Όλη αυτή η ατελείωτη χαρτούρα, η μετάβαση από γραφείο σε γραφείο της κάθε υπηρεσίας ακόμη και για τις απλούστερες διαδικασίες και βέβαια η ανάγκη αντιγράφων επικυρωμένων, περίπου για οποιαδήποτε συναλλαγή μας με δημόσιο φορέα.

Η αλήθεια βέβαια είναι ότι, τόσο με τη δημιουργία των Κ.Ε.Π. όσο και με την εκτεταμένη χρήση του διαδικτύου τα πράγματα έχουν βελτιωθεί κάπως. Η τελευταία ωστόσο εγκύκλιος που εκδόθηκε από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης για την εφαρμογή της διάταξης που προβλέπει την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων στο σύνολο των συναλλαγών των πολιτών με το Δημόσιο είναι ένα όντως αποφασιστικό βήμα. 

Υπενθυμίζεται ότι το Δημόσιο υποχρεούται πλέον (άρθρο 1 του νόμου 4250/2014) να αποδέχεται τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των εγγράφων που έχουν εκδοθεί από τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς που υπάγονται στη συγκεκριμένη ρύθμιση.

Αντίστοιχα λοιπόν, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά πλέον:

i. τα απλά και ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, εφόσον έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο

ii. τα ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από τις υπηρεσίες και τους φορείς που εμπίπτουν στη ρύθμιση (π.χ. απολυτήριο ιδιωτικού λυκείου που φέρει τη θεώρηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων) και,

iii. τα ευκρινή φωτοαντίγραφα αλλοδαπών εγγράφων, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν επικυρωθεί πρωτίστως από δικηγόρο.

 

Κοινοποίηση

ΠΡΟΣΘΕΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ